czwartek, 16 stycznia 2014

FISE PRZEJMUJE WARSZTAT

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) jest organizacją, której oferta została wybrana w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na prowadzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców „Warsztat” przy placu Konstytucji 4 w Warszawie.

Celem konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy było wyłonienie podmiotu, który we współpracy z Miastem będzie wspomagał rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz koordynował udostępnianie przestrzeni Warsztatu na spotkania i inicjatywy mieszkańców lub organizacji pozarządowych.

Od listopada 2011 roku Warsztat prowadzony był przez Centrum Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. W tym czasie zostało zaakceptowanych ponad czterysta wniosków na wydarzenia jednorazowe bądź cykliczne.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych powstała w 1990 roku jako odpowiedź na szereg wyzwań, przed którymi stanęli obywatele i wspólnoty lokalne w związku z transformacją społeczno-ekonomiczną. Została założona przez osoby, które w okresie PRL związane były ze środowiskiem opozycyjnym. Przez lata w Radzie Fundacji zasiadał Jacek Kuroń i Michał Boni, do dziś należy do niej Henryk Wujec. Fundacja od lat realizuje projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej, wzrost zatrudnienia oraz partycypację publiczną.

We wniosku konkursowym FISE zaproponowało działania uzupełniające podstawową ofertę Warsztatu, jaką jest bezpłatne udostępnianie przestrzeni. Dzięki temu w programie Warsztatu znajdzie się szerokie spektrum działań – poczynając od wsparcia informacyjnego, np. jak współpracować z Urzędem, poprzez spotkania ze specjalistami, ofertę zajęć zmierzających do zintegrowania lokalnej społeczności oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji, aż po wyjście poza lokal i działania prowadzone w terenie – współdecydowanie z mieszkańcami o najbliższym otoczeniu. Zawarta umowa pomiędzy Miastem a FISE będzie obowiązywać do 30 listopada 2015 r.

Warszawskie centra integracji mieszkańców

Warsztat jest jednym z miejsc w Warszawie, które można określić jako centrum integracji mieszkańców. Zostały one stworzone dla mieszkańców i mają na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, animowanie działań, wspieranie integracji na poziomie lokalnym oraz pobudzanie mieszkańców Warszawy do wspólnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Centra tego typu oferują mieszkańcom bezpłatną przestrzeń umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwzięć oraz w miarę możliwości sprzęt: rzutnik, flipchart, laptop, etc. Z inicjatywy mieszkańców lub organizacji pozarządowych w centrach organizowane są na przykład spotkania klubów mam, kooperatyw sąsiedzkich, zajęcia komputerowe dla seniorów, zajęcia artystycznie, gry planszowe czy spotkania z ekspertami.

W Warszawie działa do tej pory kilka takich miejsc. Oprócz Warsztatu przy pl. Konstytucji również: Centrum Społeczne Paca (PACA 40) na Pradze-Południe, Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” na Mokotowie, na Ochocie zaś Klub Osiedlowy Surma oraz Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” – klub Tarczyńska 11. Prężnie działa również Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Centra działają jako filie urzędowe z bezpośrednim wsparciem pracowników Urzędu m.st. Warszawy albo są to instytucje prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach będących w dyspozycji m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności poszczególnych centrów integracji mieszkańców znajdują się w zestawieniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz